Биз ижтимоий тармоқларда:

Биз хакимизда

Тошкент шахрининг Занги ота туманида жойлашган МЧЖ "Techno Cable Group" кушма корхонаси турли изоляция усулларини куллаш йули билан мис ва алюминийдан турли хилдаги кабель-утказгич махсулотларини ишлаб чикарувчи заводдир. Янги технологиялар асосида иш юритувчи комплекс кенг куламдаги ва юкори сифатли махсулотларни ишлаб чикариш имкониятини беради.

«Techno Cable group» сизга кундалик эхтиеждаги кабеллар, СИП- турдаги утказгичлар, юкори кучланишли 0.6-1 кВ, булинмаси 240 мм2 кабелларни таклиф этади. Заводимизнинг ривожланиш дастури узлуксиз сифат курсаткичларини ошириш, юкори сифатли технологияларни куллаш, улчаш ва синов техникаларини тадбик этиш, янги прогрессив технологияларни урганиш ва куллашдан иборат. 2015 йилдан бошлаб ушбу дастур доирасида СИП турдаги утказгичларни ишлаб чикариш узлаштирилди.

Бизнинг шиоримиз-буюртмачи билан муносабатда очиклик! Мутахассисларимиз доимий буюртмачиларимизга кенг куламдаги махсулотлар хакида аник таклифлар хамда нархларнинг тулик дастурларини беришга хамиша тайёр.

Малакали ходимлар, юкори сифатли ишлаб чикариш ва улчаш ускуналари, катъий сифат назорати, алохида чегирмалар ва тулов турларининг кулай йуллари, омборда доим таёр махсулот булиши- буларнинг барчаси «Techno Cable Group» билан хамкорликни янада кулай килади!

© 2019 СП ООО “Techno Cable Group”